Legislation

Laws and regulations

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/250
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a VÚKV
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309
Pravidlá trhu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/24
Zavádzanie a prevádzka inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/358
Poskytovanie meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste a ich uchovávanie
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. decembra 2012, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/3/
Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 8. februára 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/18/20180720

Operation orders and other documents

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s. – výrobcovia elektrickej energie
Stredoslovenská distribučná, a.s. – výrobcovia elektrickej energie
Východoslovenská distribučná a.s. – výrobcovia elektrickej energie